Weź mnie za rękę...

Temat: Segregacja odpadów
Szanowni Państwo, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zachęca do segregowania odpadów. W czerwone kontenery znajdujące się w altankach śmietnikowych można wrzucać: • odpady opakowaniowe ze szkła białego i kolorowego, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe • nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury Segregacja nie tylko przyczynia się do ochrony naszego środowiska naturalnego ale też ma wpływ na rachunki jakie płaci Wspólnota za wywóz...
Źródło: odkryta1.fora.pl/a/a,546.htmlTemat: Instalacje wodociągowe z miedzi
Zalety miedzianych rur instalacyjnych i wykonanych z nich instalacji: - Miedziane rury instalacyjne cechuje wysoka, maksymalna temperatura pracy do 250 st. C, co powoduje, że wysokie temperatury nie mają wpływu na ... są w pełni identyfikowalne. Dzięki temu wiesz co instalujesz i czujesz się bezpiecznie - Rury wykonane z naturalnego surowca, jakim jest miedź, są w pełni ekologicznymi wyrobami - Rury miedziane są w pełni przystosowane do powtórnego przerobu, co sprawia, że w razie konieczności demontażu instalacji mogą być ponownie wykorzystane i nigdy nie będą stwarzać problemu bezużytecznych odpadów - Rury wykonane z miedzi ... - uniwersalność elementów instalacji z miedzi ? oznacza to, że mogą być zastosowane niezależnie od jakiego pochodzą producenta. W zakresie tworzyw sztucznych istnieje bardzo duża różnorodność systemów, co sprawia, że nie ... kontekście materiałów z tworzyw sztucznych, których utylizacja stanowić będzie w niedalekiej przyszłości ogromny problem ekologiczny i kosztowy, rosnące wymagania ochrony środowiska dotyczące zrównoważonego rozwoju przyjęte przez kraje członkowskie UE - Dyrektywa Komisji Europejskiej 2005/32/EC, w myśl której kraje UE, w tym Polska mają opracować wymagania także dla produktów budowlanych, które minimalizują ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Wobec faktu, że ciągle nie rozwiązany jest problem recyklingu tworzyw sztucznych, ich utylizacja stanowić będzie poważny problem ekologiczny, jak też energetyczny. W tej sytuacji, po wprowadzeniu dyrektywy ekoprojektowej, uwzględniającej skażenie środowiska w wyniku produkcji i eksploatacji wyrobów z tworzyw sztucznych należy spodziewać się wzrostu cen dla tych produktów.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8245


Temat: Ekologiczny dom
ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy ... podziału na rodzaj materiałów. W gminach najczęściej prowadzi się segregację kontenerową. Odpady komunalne nadające się do przetworzenia można podzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale. Papier jest produkowany na ... o 75%, redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74% a ilości ścieków przemysłowych o 35%. Zbiórka papieru i makulatury jest prowadzona przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim. Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku. W Polce w skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tys. ton samych butelek plastikowych, z czego tylko 140 ton jest odzyskiwane. Opakowania PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble. Zbiórkę tworzyw sztucznych prowadzi się za pomocą pojemników w kolorze żółtym. Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, z uwagi na to, że może być przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim było poprzednio. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne. Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa także na zmniejszenie ilości odpadów tego typu na wysypiskach. Zbiórkę szkła prowadzi się za pomocą pojemników do segregacji, w kolorze białym dla szkła bezbarwnego lub zielonym dla szkła kolorowego. Odpady aluminiowe nadają się w całości do recyklingu. Proces można przeprowadzać wielokrotnie bez strat w jakości materiału. W Polsce recykling opakowań aluminiowych stoi na wysokim poziomie. W ubiegłym roku osiągnął 67%, co jest wynikiem wyższym od wymaganego. Wykorzystanie odpadów aluminiowych ... ok. 12 mln ton odpadów. Problemem jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów (w statystycznej gminie wynosi on od 2 do 5%). Przykładowo w Szwecji czy Niemczech jest to ponad 90%. Unia Europejska już w 1975 roku ustaliła kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami w krajach członkowskich. W Polsce obowiązującą jest Ustawa o odpadach ze stycznia 2001 roku (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251), która - w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów - jest zgodna z prawem unijnym. Zobowiązania wobec norm unijnych wymagają od nas naprawy systemu gospodarki odpadami. Do 2015 roku odzysk odpadów w...
Źródło: kobiecybastion.pl/index.php?showtopic=51


Temat: Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym
Pojemniki na odpady mają różne kolory. Do nich wrzucamy odpowiednie rodzaje odpadów. Pamiętajmy, że nie wszystko nadaje się do ponownego wykorzystania i trzymajmy się poniższych zasad. Szkło Do oznaczonego pojemnika wrzucamy ... Nie wrzucamy: papieru w połączeniu z innymi odpadami. Pamiętajmy, że papier zamoczony stanowi gorszy surowiec do przetważania,a papier tłusty się do tego nie nadaje. Korzyści wynikające z ponownego wykorzystania papieru to przede wszystkim zdrowsze lasy, które są mniej eksploatowane i mają większe szanse na osiągnięcie dojrzałego wieku i zachwycenia swoim pięknem. Tworzywa sztuczne Żółty pojemnik jest przeznaczony na tworzywa sztuczne. Wrzucamy do niego plastikowe butelki po napojach, reklamówki, folię i inne odpady z tworzyw sztucznych. Nie wrzucamy śmieci i innych odpadków. Korzyści jakie daje nam ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych to bardziej czyste środowisko. W trakcie naturalnego rozkładu powstają szkodliwe substancje. Ponadto rozkład ten trwa bardzo długo więc śmieci takie zalegają na wysypiskach. Ostatnim plusem jest zmniejszone wydobycie ropy naftowej. To z ropy uzyskuje się większość tworzyw. Metale Do Żółtego pojemnika wrzucamy także odpady metalowe. Można tam wrzucać wszelkie puszki po konserwach, napojach, kapsle i nakrętki metalowe i inne odpady metalowe. Nadaję się do tego aluminium, żelazo i inne. Korzyści z recyklingu metali to jak w przypadku szkła mniejsze zużycie energii przy wytopie. Oszczędność surowców wpływa także na ich ceny. Im więcej metali na rynku tym tańsze produkty metalowe. Odpady organiczne Jeżeli mamy własny ogród możemy także zagospodarować naturalne odpady organiczne. Są to resztki jedzenia, napojów, fusy, obierki itp. Można takie odpady wykorzystać jako doskonały kompost użyźniający ziemię w ogrodzie czy na działce. Korzyści dla środowiska są niewielkie, gdyż odpady organiczne ulegają łatwemu, naturalnemu rozkładowi. Jednak góry śmieci na wysypisku będą mniejsze i mniej energii pochłonie wywóz śmieci. Natomiast i występują korzyści osobiste, takie jak mniejsza obiętość odpadów więc i tańszy wywóz. Bujniejsza roślinność w ogródku wyrosła na naturalnym zdrowym nawozie. //Pozwoliłam sobie dodać ankietę.
Źródło: rozmowywsieci.com.pl/viewtopic.php?t=48


Temat: CZYSTE ZAKOŃCZENIE ŻYWOTA
a te następnie zostają w maksymalnym zakresie ponownie wprowadzone do obiegu materiałów. Konstrukcja zdolna do recyklingu Ochrona środowiska jest jednym z ważnych celów działania marki smart. Oznacza to konieczność oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Dlatego naszym celem jest zwiększenie zakresu recyklingu, umożliwiające jednocześnie zmniejszenie ilości odpadów. Myślimy kompleksowo. Już w fazie konstrukcyjnej naszych samochodów szczególne znaczenie ma dla nas stworzenie konstrukcji przyjaznej dla środowiska i zdolnej do recyklingu. Dobrym przykładem niech będzie zastosowanie czystych gatunkowo materiałów w konstrukcji desek rozdzielczych, osłon nadkoli i osłon podwozia. Dają się one łatwo zdemontować i pozwalają na uzyskanie wartościowych materiałów w procesie recyklingu. Ponadto obudowy nadkoli naszych samochodów produkowane są w 100% z odzyskanego tworzywa sztucznego. Korzyści z tego są oczywiste: ochrona środowiska i zdolność do recyklingu. W wytycznych środowiskowych koncernu Daimler AG zobowiązaliśmy się do ciągłego polepszania naszych produktów pod względem ich wpływu na środowisko naturalne. Te standardy zachowujemy każdego dnia, w trosce o stałą dalszą optymalizację bilansu ekologicznego...
Źródło: smartklub1.nazwa.pl/viewtopic.php?t=47


Temat: Lampa UV (sterylizator)
Nie. Promieniowanie takiej lampy nie ma żadnego wpływu na skład chemiczny wody, w przeciwieństwie do środków chemicznych dostępnych w sklepach akwarystycznych, spełniających podobną rolę. Jedyną jej wadą może być częściowy rozkład składników nawozów i innych substancji, mających wpływ na rozwój roślin wodnych. Jednak bujna roślinność jest rzadko spotykana w akwaterrariach z żółwiami, dlatego tą wadę możemy potraktować marginalnie. Jak długo powinna być ... w okresie dojrzewania zbiornika. Co zrobić ze starą lampą UV? Ze względu na materiały użyte w jej konstrukcji (miedź, szkło, tworzywa sztuczne), jak również pary rtęci które znajdują się wewnątrz żarnika, nie powinno się jej wyrzucać do śmieci, tylko przekazać do odpadów niebezpiecznych. Takie postępowania przyczynia się do ratowania środowiska naturalnego. Mam nadzieję, że opis lampy UV przybliżył Wam jej działanie i...
Źródło: zolwie.net/forum/viewtopic.php?t=6034


Temat: Spalanie odpadów w domu
Skutki oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare umeblowanie. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, gdy jest niewłaściwa (zbyt niska) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500 °C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do ... siarki (SO2) metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom). W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska ... dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków kancerogennych, czyli rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów. Tak często praktykowane przez ludzi spalanie materiałów, takich, jak: drewna meblowego, zawierającego ... się równomiernie na całą narożną populację, ich skutki mogą nie być od razu zauważalne. W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. (…) mgr inż. ochrony środowiska Barbara Łysik ŹRÓDŁO:www.fundacjaarka.pl
Źródło: chotomow.nazwa.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1478


Temat: Problemy z usuwaniem śmieci z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne, zwane potocznie plastikami, powstaja w wyniku przeróbki ropy naftowej - nieodnawialnego surowca, którego zasoby kurcza sie w zastraszajaco szybkim tempie. Tworzywa sztuczne nazywane plastomerami lub masami plastycznymi oprócz zwiazku wielkoczasteczkowego bedacego skladnikiem podstawowym, zawieraja szereg skladników dodatkowych jak; wypelniacze zmiekczacze stabilizatory barwniki itp. Przyciagajace wzrok wielobarwne i estetyczne wyroby z tworzyw sztucznych, wraz z otwarciem granic dla zachodnich produktów, wprost "zalaly" polski rynek. W krajach wysokorozwinietych odchodzi sie od stosowania plastików, zastepujac je szklem lub tektura, a wiec materialami, które moga byc ponownie uzyte. Powód jest prosty - czas rozkladu tworzyw sztucznych w srodowisku naturalnym siega setek lat, a w czsie tego powolnego rozpadu do gleby przenikaja toksyczne substancje (np. zwiazki metli ciezkich), wykorzystane uprzednio jako stabilizatory, czy usztywniacze do ich produkcji .Podstawowym czynnikiem oslabienia tendencji wzrostu produkcji tworzyw sztucznych staje sie obecnie zagrozenie jakie stanowia one dla srodowiska naturalnego. Tworzywa sztuczne ulegaja bowiem pod wplywem czynników fizykochemicznych procesom rozkladu: degradacji, depolimeryzacji i destrukcji. Zwlaszcza destrukcja ( przebiegajaca pod wplywem swiatla, wilgoci, ozonu itp.) czyli rozklad do substancji chemicznych uzytych do otrzymania meru jest grozna dla srodowiska naturalnego. Spalanie, jako sposób utylizacji, nie moze byc w tym przypadku zastosowane, ze wzgledu na emisje wielu trujacych i rakotwórczych substancji (m.in. dioksyn). Spalanie odpadów to ulatnianie sie do atmosfery gazów i pylów w tym dwutlenku wegla i metali ciezkich. Wg opinii fachowców, jeden kilogram polichlorku winylu spalany w warunkach naturalnych (niskotemperaturowe, niepelne spalanie) wydziela 280 litrów trujacego chlorowodoru. prowadzi do powstania kwasu chlorowodorowego,furanów i dioksyn, które sa najbardziej trujacymi chemicznymi syntetykami znanymi czlowiekowi. Przy niskotemperaturowym spalaniu tworzyw sztucznych wytwarzaja sie dioksyny, pochodne chloru, bardzo grozne zwiazki chemiczne. Dioksyny sa niebezpieczne nawet w sladowej ilosci. Naukowcy twierdza, ze sa one ... bardzo destrukcyjnie. Spalajac róznego rodzaju odpady z tworzyw sztucznych powodujemy przenikanie dioksyn do naszego otoczenia, wsiakanie ich w sciany domów, w glebe, organizmy ludzi i zwierzat Bardzo czesto jako likwidacje smieci i odpadów z tworzyw sztucznych wskazuje sie ich spalanie. Spalanie tworzyw sztucznych w stosowanych powszechnie spalarniach ( najczesciej w temperaturze do 1000 o C ), powoduje powstanie bardzo toksycznych tlenków weglowodorów ... drogie i dlatego obecnie w Polsce niestety w zasadzie brak odpowiednich spalarni odpadów tworzyw sztucznych. Dlatego najbardziej racjonalnym i mozliwym obecnie do realizacji sposobem radzenia sobie z odpadami tworzyw sztucznych jest recykling odpadów z tworzyw sztucznych Zeby zagospodarowac odpady z tworzyw sztucznych, mozna zastosowac technologie spalania z odzyskiem energii, pirolize - z odtworzeniem surowców chemicznych, albo recykling mechaniczny polegajacy na powtórnym przetwórstwie odpadów z tworzyw sztucznych przy uzyciu zwykle stosowanych metod. Profesjonalne potraktowanie recyklingu wymaga nie tylko znajomosci technologii, ale takze wiedzy z zakresu chemii i fizyki polimerów Przykladem moze byc coraz szerzej stosowana praktyka recyklingu ram okiennych z tworzyw sztucznych, najczesciej z PCV. Jest to tworzywo, które wiele razy moze podlegac procesom produkcji, uzywania i ponownego przetwarzania materialu w niemal zamknietym systemie. Poniewaz ... najczesciej taka, jak koszty skladowania, sortowania i odzysku zuzytego produktu. W Europie Zachodniej juz od kilku lat z powodzeniem funkcjonuja systemy, polegajace na calkowitym recyklingu np. profili okiennych. Odpady z takiego recyklingu mozna równiez spalac i w ten sposób uzyskiwac energie cieplna. Podczas tego procesu mozna nawet odzyskac i ponownie wykorzystac materialy bazowe tworzywa czyli sól i chlorowodór. Wzrastajace bezustannie ilosci odpadów z tworzyw sztucznych powoduja stwarzanie problemów zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych, co zwiazane jest ze slaba biodegradacja tworzyw, a ich rozmaitosc utrudnia surowcowe lub tez materialowe wykorzystanie. Odpady z tworzyw sztucznych ... tego problemu. Zaczeto m.in. wdrazac systemy gromadzenia i utylizacji róznych odpadów z tworzyw sztucznych (odpady przemyslowe, opakowania itp.), co wymusilo na producentach i uzytkownikach wyrobów tworzyw sztucznych daleko idaca "racjonalizacje" gospodarki materialowej. Odzyskiwanie wartosci surowcowych badz energetycznych tkwiacych w zuzytych wyrobach, jest wciaz zjawiskiem marginalnym - zwlaszcza w naszym kraju. Wysypiska sa pelne odpadów, których odpornosc pozwoli im tam przetrwac nieraz kilkaset lat. Biorac pod uwage swiatowa produkcje tworzyw sztucznych - ok. 130 mln ton rocznie - mozna przewidywac, ze problem gromadzacych sie odpadów bedzie stanowic wyzwanie cywilizacyjne XXI wieku.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1791